Aktualności

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn” w Czeladzi zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w dniu 30.06.2017 r o godz.16.00 w Hali Sportowej „Milowice” MOSIR w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 4.


Porządek Obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium

2. Wybór Komisji:

- Mandatowo-Skrutacyjnej

- Uchwał i Wniosków

3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach:

a) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.

c) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

e) podział zysku Spółdzielni z pozostałej działalności gospodarczej za 2016 r.

f) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych.

g) uznania za przychód gospodarki zasobami mieszkaniowymi premii remontowej

i termomodernizacyjnej.

h) nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Czeladź prawa użytkowania wieczystego działki

nr 20 /7 , km47 przy ul. Zwycięstwa w Czeladzi

5. Wybory członków do Rady Nadzorczej i ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na bieżącą

kadencję.

b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

Każdy Członek ma prawo zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad

Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółdzielni w terminie od 16.06.2017 r.

Uprzejmie prosimy Członków przybywających na zebranie o podpisywanie listy obecności

za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.


Nabór ofert na wykonanie niżej wymienionych robót ogólnobudowlanych
remontowych i konserwacyjnych do realizacji w 2017roku

#?-:nbsp;
pobierz plik
#?-:nbsp;
#?-:nbsp;
#?-:nbsp;
OGŁOSZENIE


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SATURN” w Czeladzi ul. Dehnelów 38 informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 105,00 m² o przeznaczeniu biurowym lub usługowym, zlokalizowanym na parterze budynku położonego w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 20.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 265 67 10 wew 30 lub 32 265 63 36.
Składanie ofert w sekretariacie Spółdzielni.

#?-:nbsp;
#?-:nbsp;
POWSTRZYMAJMY NISKĄ EMISJĘ

 

Czym jest niska emisja? Mianem niskiej emisji określana jest emisja komunikacyjna oraz emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych (kominy znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m) i domowych nieefektywnych pieców grzewczych, w których jako paliwo używany jest głównie tani węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.
Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzane do środowiska zanieczyszczenia są bardzo uciążliwe, z uwagi na ich gromadzenie się w miejscu powstawania.
Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:

 • pyły zawieszone,
 • dwutlenek siarki (SO2) – jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy,
 • tlenki azotu (NOx), w tym dwutlenek azotu – jedne z przyczyn powstawania dziury ozonowej i smogu,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m. in. benzo-α-piren) – substancje rakotwórcze, powodujące silne zatrucia i bezpłodność,
 • tlenek i dwutlenek węgla (CO i CO2).

Spośród wymienionych zanieczyszczeń emitowanych ze spalania paliw stałych do szczególnie niebezpiecznych zaliczane są pyły. Drobne frakcje pyłów o średnicy do 10 μm (tzw. pyły zawieszone) zawierają metale ciężkie, a na swojej powierzchni adsorbują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany. Drobne frakcje pyłu do 10 μm, tzw. pyły PM2,5 oraz PM10, przenikają do płuc i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie drobnych pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) skutkuje skróceniem średniej długości życia. Należy podkreślić, że pyły oddziałują szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, zwierzęta, gleby i wodę.
Efekty nadmiernej niskiej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, w pełni sezonu grzewczego. Tworzenie się zastoisk zimnego powietrza, częste inwersje temperatury, większa liczba dni z przymrozkiem i mrozem, cisze atmosferyczne i słabe wiatry, powodują niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Lokalnie występujące niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń związane z zabudową miejską (np. kaniony uliczne), a także położeniem geograficznym miasta, sprawiają, że niska emisja jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym, pomimo, że w obiegowej opinii „powietrza nie widać”.
Na Śląsku najmocniejsze skutki niskiej emisji to:

 • kwaśne deszcze – to właśnie na Śląsku pojawia się najwięcej kwaśnych deszczy silnie zanieczyszczających glebę i wodę, oddziałujących pośrednio na stan środowiska w regionie,
 • zawartość CO2 w powietrzu – powietrze na Śląsku zawiera ok. 1/3 całości wyemitowanego w Polsce dwutlenku węgla,
 • smog – pojawia się on bardzo często (szczególnie zimą) w wielu miastach województwa śląskiego, zwiększenie ilości chorych (w tym przewlekle) na choroby układu oddechowego i krążenia.

Można bez wahania stwierdzić, iż niska emisja znacząco przyczynia się do zachorowalności oraz pogarsza samopoczucie ludzi mocno wpływając przez to na jakość ich życia. Podobnie rzecz ma się ze zwierzętami, które w miejscach intensywnie pojawiającej się niskiej emisji są słabsze i częściej zapadają na różnorakie choroby.
W jaki sposób walczyć z niską emisją?
Ograniczenie niskiej emisji można osiągnąć poprzez:

 • likwidację indywidualnych źródeł ciepła i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • wymianę kotłów centralnego ogrzewania i instalacji centralnego ogrzewania (np. na kotły gazowe, olejowe, na biomasę, kotły na ekogroszek, urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną),
 • docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropodachów) budynku oraz wymianę okien i drzwi wejściowych,
 • zastosowanie alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

Niezwykle istotne jest również utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń i instalacji grzewczych oraz spalanie paliw odpowiednich dla danego rodzaju kotła, co pozwala także na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, opakowań typu Tetra Pak, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli itp.
Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkane kominy stanowią również przyczynę zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla (czadem).
Ekologiczne źródła ciepła podbijają światowy rynek energetyki. Mnożą się nowoczesne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Śmiało można stwierdzić, że „ekoenergetyka” jest coraz bardziej popularna. Jeszcze niedawno odnawialne źródła energii nie były zbyt często spotykane. Obecnie na dużą skalę wykorzystuje się już biomasę, energię słoneczną czy geotermalną.
Korzyści płynące z likwidacji niskiej emisji
Eliminacja niskiej emisji niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści zdrowotnych i społecznych. Nawet najmłodsi wiedzą, że czyste powietrze – a tym samym czyste środowisko – wpływa pozytywnie na zdrowie i rozwój człowieka. Niska emisja jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpośrednio przyczyniające się do jej powstania, ale całe lokalne społeczności. Gazowe lub pyłowe polutanty mogą skazić wszystkie komponenty środowiska i – co jest niezwykle istotne – utrzymywać się w atmosferze przez okres nawet kilku lat. Dlatego też, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest bardzo ważnym krokiem prowadzącym do poprawy jakości życia społeczeństwa.
Na korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z ograniczenia, a w następstwie tego eliminacji emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, składa się wiele czynników. Do takich czynników zaliczyć można:

 • poprawę jakości życia lokalnego społeczeństwa,
 • pozytywny wpływ na stan zdrowia ludności,
 • czyste środowisko,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru,
 • poprawę walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości,

ograniczenie kosztów leczenia chorób oraz renowacji budynków i zabytków.

#?-:nbsp;

#?-:nbsp;

I N F O R M A C J A

Z dniem 01.11.2014 wchodzi w życie uchwała nr 32/2014 z dnia 20.10.2014
Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia opłat za:

a) wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadania tytułu prawnego do lokalu na
wniosek zainteresowanego w celu :

 • założenia księgi wieczystej - 24,60 zł 

 • przedłożenia u notariusza - 36,90 zł 

 • przedłożenia w banku - 36,90 zł

 • przedłożenia na potrzeby innych postępowań - 24,60 zł

b) wydawanie zaświadczeń o braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal celem

przedłożenia instytucjom zewnętrznym na prośbę wnioskującego – 12,30 zł
c) wydawanie innych zaświadczeń na wniosek zainteresowanego – 24,60 zł
d) udzielanie informacji komornikom sądowym – 36,90 zł
e) udzielanie informacji rzeczoznawcom majątkowym w celu dokonania wyceny
wartości rynkowej praw – 61,50zł
f) wydawanie kserokopii dokumentów - 2,46 zł od 1 strony
g) wydanie zaświadczenia o członkostwie w Spółdzielni wolne jest od opłat.

Do powyżej wskazanych kwot naliczony został należny podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane sporządzeniem zaświadczeń zobowiązane są do uiszczenia
na konto bankowe Spółdzielni
( Bank Spółdzielczy 30 8438 0001 0003 3444 2035 0001 ) opłaty w wysokości
określonej w pkt.1 przed wydaniem przez Spółdzielnię zaświadczenia , kserokopii
dokumentu lub udzieleniem informacji.

Zaświadczenia i kserokopie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od daty
złożenia wniosku, po okazaniu dowodu wpłaty, zaś informacji udziela się
niezwłocznie po ich sporządzeniu.

#?-:nbsp;

#?-:nbsp; 


© Spółdzielnia Mieszkaniowa SM Saturn 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.

                                                  Wykonanie: FrAnSu