Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATURN” w Czeladzi zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi od 2004 r. Wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wyspecjalizowana kadra pozwala świadczyć te usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Jeżeli szukacie Państwo zarządcy, który z zaangażowaniem i profesjonalizmem podchodzi do każdego klienta zapraszamy do zapoznania się z katalogiem usług, które świadczymy w ramach administrowania nieruchomością wspólną:

Nasza oferta obejmuje:

I. Obsługa organizacyjno – prawna, w tym:

 1. Ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali.
 2. Reprezentacja Wspólnoty przed Głównym Urzędem Statystycznym, na podstawie odrębnego Upoważnienia.
 3. Reprezentacja Wspólnoty przed właściwym Urzędem Skarbowym, na podstawie odrębnego Upoważnienia.
 4. Reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji państwowej, samorządowej na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 5. Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 6. Pomoc w opracowywaniu aktów normatywnych Wspólnoty Mieszkaniowej (statutów, regulaminów).
 7. Pomoc w organizowaniu zastępstwa procesowego realizowanego w oparciu o udzielone przez Zarząd Wspólnoty pełnomocnictwo procesowe.
 8. Reprezentacja Wspólnoty (w celu zawierania i rozwiązywania, a także wprowadzania zmian) przed innymi dostawcami usług na rzecz nieruchomości wspólnej, w szczególności dostawcami mediów (wody, energii elektrycznej i cieplnej, gazu) oraz firmami zajmującymi się usuwaniem nieczystości stałych i płynnych w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych UMOWĄ.
 9. Reprezentacja Wspólnoty w celu zawierania i rozwiązywania umów dotyczących ubezpieczenia budynku, a także udział w negocjowaniu korzystnych warunków ubezpieczenia.
 10. Przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty.
 11. Przygotowywanie korespondencji Wspólnoty.

II. Obsługa finansowo – księgowa, w tym:

 1. Reprezentacja Wspólnoty przed bankami w celu otwierania i zamykania rachunków bankowych, podpisywanie oraz składanie w inny dostępny sposób przelewów, otwieranie oraz zamykanie lokat terminowych.
 2. Prowadzenie dla Wspólnoty ewidencji przychodów i kosztów z wyodrębnieniem przychodów i kosztów niedotyczących nieruchomości wspólnej, dla których konieczne jest wystąpienie salda zerowego na koniec okresu rozliczeniowego.
 3. Dokonywanie płatności zobowiązań Wspólnoty.
 4. Pobieranie od Właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media.
 5. Rozliczanie z Właścicielami kosztów mediów w okresach ustalonych przez Wspólnotę.
 6. Windykację opłat należnych od właścicieli lokali, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty.
 7. Sporządzanie na podstawie oświadczeń właścicieli lokali i składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 9. Pomoc w przygotowaniu planów gospodarczych i remontowych.
 10. Obliczenie należnego od Wspólnoty podatku dochodowego od osób prawych, sporządzanie, podpisywanie i składanie zeznań podatkowych.
 11. Przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji Wspólnoty.

III. Obsługa techniczna, w tym:

 1. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 2. Organizowanie (przestrzegania terminów oraz przedstawienie ofert na wykonanie) okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości wspólnej wymaganych przez przepisy prawa budowlanego.
 3. Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 4. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
 5. Kosztorysowanie inwestorskie.
 6. Udział w odbiorach końcowych zlecanych firmom prac remontowych i eksploatacyjnych.
 7. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami.
 8. Monitorowanie zgodności z przepisami czynności podejmowanych przez Wspólnotę oraz informowanie właścicieli o ryzyku naruszenia norm prawnych;


Katalog naszych usług jest elastyczny i dostosowany indywidualnie do potrzeb naszych klientów, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu.